OC w życiu prywatnym

Oferta Ubezpieczenia

online w 2 minuty !

Ubezpiecz podróż

wycena

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

W Allianz ubezpieczenie OC chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości oraz wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa.

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest odpowiednie dla każdego. W szczególności polecane jest posiadaczom nieruchomości i osobom, które są najemcami lub wynajmują nieruchomość.

Ubezpieczenie to obejmie wszystkie bliskie osoby, wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.

Główna korzyść to ochrona przed skutkami finansowymi szkód:

 • rzeczowych, tj. zniszczenia mienia osób trzecich przez któregokolwiek z domowników,
 • osobowych, jak śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia osoby trzeciej spowodowanych działaniem któregokolwiek z domowników.

W ramach ubezpieczenia Allianz ponosi również finansową odpowiedzialność za utracone korzyści będące konsekwencją szkody rzeczowej lub osobowej, czyli za korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie wystąpiła.

Mając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie poniesiesz finansowych konsekwencji, np. gdy:

 • zniszczysz mienie osoby trzeciej, np. ubranie, dywan,
 • zranisz, uderzysz, czy potrącisz osobę trzecią,
 • zalejesz mieszkanie sąsiada, zapominając zakręcić kran lub w wyniku awarii pralki,
 • wzniecisz pożar nie wyłączając żelazka lub zostawiając niedopałek papierosa,
 • dojdzie do wybicia szyby w domu, czy uszkodzenia karoserii samochodu w wyniku braku nienależytej opieki nad dziećmi,
 • twój pies pogryzie przechodnia czy sąsiada lub pobrudzi jego odzież,
 • przechodzeń złamie nogę z powodu oblodzenia chodnika przed Twoim domem ponieważ nie utrzymałeś posesji w należytym stanie.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym działa na terenie całej Polski i za granicą – oprócz USA i Kanady – w różnych sytuacjach życia codziennego, jak:

 • robienie zakupów, spotkanie towarzyskie, spędzanie czasu wolnego,
 • opieka nad dziećmi,
 • posiadanie zwierząt domowych (w zależności od wybranego wariantu),
 • amatorskie uprawianie sportu,
 • użytkowanie mieszkania, domu, garażu na własne potrzeby, przy czym znaczenie ma faktycznie zamieszkiwanie, a nie zameldowanie,
 • użytkowanie modeli oraz zabawek zdalnie sterowanych,
 • posiadanie i użytkowanie wózków inwalidzkich.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w Allianz to refundacja kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej.

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, wystarczy:

 • zadzwonić pod numer 224 224 224,

 

Po zbadaniu zasadności roszczeń wysuwanych przeciw Tobie, Allianz wypłaca odszkodowanie, które w świetle przepisów prawa cywilnego należy zapłacić osobie trzeciej.

Pokrywamy również koszty:

 • działań podjętych przez Ciebie w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 • procesu w sporze prowadzonym na polecenie Allianz lub za naszą zgodą,
 • obrony w postępowaniu karnym, jeśli zostanie wszczęte przeciwko Tobie takie postępowanie.

Wariant Minimium dotyczy ochrony podczas następujących czynności życia codziennego:

 • prowadzenie podstawowego gospodarstwa domowego,
 • uczestniczenie w zajęciach szkolnych w charakterze ucznia lub studenta,
 • czynności związane z opieką nad dziećmi i osobami, którym z powodu wieku lub stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać winy,
 • posiadanie zwierząt domowych (oprócz psów),
 • posiadanie pasiek dla celów niehandlowych,
 • amatorskie uprawianie sportu, tj. aktywność sportowa Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka,
 • posiadanie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: rowerów, zdalnie sterowanych bezzałogowych modeli pojazdów statków powietrznych i wodnych, o ile ich ciężar nie przekracza 5 kg, sprzętu pływającego: kajaków, łódek wiosłowych, rowerów wodnych, desek do windsurfingu, jachtów o powierzchni żagla do 10m2, wózków inwalidzkich,
 • krótkotrwałe (do 30 dni) użytkowanie pomieszczeń/budynków podczas wyjazdów turystycznych/ rekreacyjnych,
 • inne zwykłe czynności życia codziennego, inne niż wymienione w wariancie OPTIMUM.

Wariant Optimum dotyczy ochrony podczas czynności życia codziennego określonych w wariancie Minimum oraz dodatkowo obejmuje:

 • posiadanie: psów, koni, łodzi oraz jachtów motorowych o mocy silnika (również z silnikiem pomocniczym) do 92 kW (125 KM), jachtów o powierzchni żagla od powyżej 10 m2 do 100 m2,
 • posiadanie: dodatkowego pomieszczenia bez wynajmowania lub użyczania, dodatkowej nieruchomości bez wynajmowania lub użyczania,
 • posiadanie i wynajem lub użyczanie: pomieszczenia na cele mieszkalne, pomieszczenia na cele niemieszkalne, samodzielnej nieruchomości (w tym budynku/lokalu) na cele mieszkalne, samodzielnej nieruchomości (w tym budynku/lokalu) na cele niemieszkalne,
 • odpowiedzialność cywilną najemcy,
 • odpowiedzialność za zatrudnianą pomoc domową.